Skull and bone very good emblem -- https://postimg.org/image/g2usatnkd/

RAVI: https://postimg.org/image/g2usatnkd/